Ceník

Úhrada za poskytované služby

  1. Úhrada za služby (ubytování, stravování a úkony péče) se hradí na základě předloženého vyúčtování do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
  2. Úhrada muže být hrazena bezhotovostním bankovním převodem na účet poskytovatele, nebo hotovostním vkladem do pokladny poskytovatele nebo srážkou úhrady z důchodu uživatele, který je od České správy sociálního zabezpečení zasílán hromadným seznamem na adresu poskytovatele.

Úhrada za poskytované úkony péče za kalendářní měsíc je uživatelem hrazena na základě poskytovatelem předloženého vyúčtování, a to ve výši skutečně spotřebovaného času z přiznaného příspěvku na péči podle zákona c. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatelům chráněného bydlení stanovíme takovou výši úhrad, která jim umožní zajistit nejen ubytování a stravu, ale také uspokojovat ostatní základní osobní potřeby a oni se budou moci, co nejvíce je to možné, zapojit do společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Ceník

Úhrada za ubytování

Jednolůžkový pokoj úhrada činí denně 190,- Kč

Dvoulůžkový pokoj úhrada činí denně 175,- Kč

Měsíční úhrada = denní úhrada x počet kalendářních dnů příslušného měsíce.

Pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění stravy úhrada činí 10,- Kč za 1 úkon.

Zahrnuje podporu při přípravě každé jednotlivé stravy (snídaně, oběd nebo večere). Podpora

či pomoc je poskytována v rozsahu, jaký uživatel potřebuje.

Měsíční úhrada = počet poskytnutých úkonu x 10,- Kč.

Úkony péče – 130 Kč za 1 hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny,

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

c) pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

b) pomoc při běžné údržbě domácích spotřebičů,

c) podpora v hospodaření s penězi vč. pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím,

b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

d) podpora v oblasti partnerských vztahů,

e) podpora při získávání nácviků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

a) doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

b) podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

c) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Měsíční úhrada = počet minut skutečně poskytnuté péče x hodinová sazba.

Úhrada je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění výše uvedených úkonů. V případě, kdy úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.