Úkony péče

Úkony péče jsou poskytovány dle individuálně určených potřeb uživatelů, s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem. Během poskytování služby je průběžně s uživatelem (v rámci individuálního plánování služby) vyhodnocován a přehodnocován rozsah a způsob potřebné podpory a pomoci u jednotlivých úkonů péče.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a)    Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.

b)   Pomoc při údržbě domácích spotřebičů.

c)    Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a)   Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

b)   Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

c)   Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.                     

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a)  Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a uplatněných zájmů.

b)  Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a)  Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

b)  Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

c)  Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.

d)  Podpora v oblasti partnerských vztahů.                                  

e)  Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Sociálně terapeutické činnosti

a)  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a)  Pomoc při úkonech osobní hygieny.

b)  Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.

c)  Pomoc při použití WC.